LEGALIZACJA ZATRUDNIENIA

Zezwolenie na pracę

Co do zasady zezwolenie na pracę jest wymagane, gdy cudzoziemiec podejmuje pracę w Polsce.

Przy czym zatrudnienie to może odbywać się zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej. Zezwolenie typu A wydawane jest na podstawie wniosku podmiotu zamierzającego zatrudnić cudzoziemca. Zezwolenia na pracę typu A wydaje Wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Zezwolenie na pracę wydawane jest na maksymalnie 3 letni okres i okres ten jest zawsze wskazany w treści zezwolenia na pracę. Istnieje możliwość przedłużenia zezwolenia na pracę.

Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi

Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę̨ lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń́, jeżeli:

1) cudzoziemiec jest obywatelem REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUŚ, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY lub cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w zawodzie,

2) praca cudzoziemca nie jest związana z działalności, dla której znamienne jest uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową,

3) okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń́ wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą̨ łącznie nie dłużej niż̇ 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Zezwolenie na pracę sezonową

To nowy rodzaj zezwoleń na pracę skierowany do tych sektorów działalności, gdzie produkcja, a tym samym popyt na siłę roboczą zwiększa się w określonych okresach roku. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy zamierzającego powierzyć pracę cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenie udziela się na okres do 8 miesięcy.

Szkolenia

Jako osoby o bogatym doświadczeniu zawodowym, a także przez lata zdobywanej wiedzy, proponujemy Państwu szkolenia w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców. Przede wszystkim chodzi o kwestie kadrowe i prawne. Przy czym w ramach przeprowadzanych szkoleń proponujemy zarówno przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej, jak i wskazanie na elementy praktyczne, których znajomość pozwoli Państwu na bezproblemowe zatrudnienia cudzoziemców.
Współpracując z nami masz pewność, że los Twojej firmy oraz pracowników jest w rękach specjalistów.