Generalna zasadą jest, że nabycie nieruchomości tj. nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego przez cudzoziemców w Polsce, wymaga uzyskania zezwolenia od odpowiedniego organu państwa. Pamiętać bowiem należy, że owe nabycie nieruchomości przez cudzoziemca poprzedzone winno być wykazaniem, że nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa, a przede wszystkim, że zachodzą okoliczności potwierdzające więź danej osoby czy podmiotu gospodarczego z Rzecząpospolitą Polską.

Nasza kancelaria jako specjalizująca się w obsłudze prawnej osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego, a także osób prawnych mających siedzibę za granicą, oferuje pomoc na każdym etapie nabywania nieruchomości przez wymienione osoby.