Zatrudniasz cudzoziemców?

Nie czekaj! Zadzwoń! Nasi eksperci pomogą Ci załatwić wszelkie formalności!
576-816-321

Legalizacja zatrudnienia

ZEZWOLENIE NA PRACE

Co do zasady zezwolenie na pracę jest wymagane, gdy cudzoziemiec podejmuje pracę w Polsce.

Przy czym zatrudnienie to może odbywać się zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej. Zezwolenie typu A wydawane jest na podstawie wniosku podmiotu zamierzającego zatrudnić cudzoziemca. Zezwolenia na pracę typu A wydaje Wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Zezwolenie na pracę wydawane jest na maksymalnie 3 letni okres i okres ten jest zawsze wskazany w treści zezwolenia na pracę. Istnieje możliwość przedłużenia zezwolenia na pracę.

 

REJESTRACJA OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę̨ lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń́, jeżeli:

1) cudzoziemiec jest obywatelem REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUŚ, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY lub cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w zawodzie,

2) praca cudzoziemca nie jest związana z działalności, dla której znamienne jest uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową,

3) okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń́ wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą̨ łącznie nie dłużej niż̇ 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

 

ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ

To nowy rodzaj zezwoleń na pracę skierowany do tych sektorów działalności, gdzie produkcja, a tym samym popyt na siłę roboczą zwiększa się w określonych okresach roku. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy zamierzającego powierzyć pracę cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenie udziela się na okres do 8 miesięcy.

 

SZKOLENIA

Jako osoby o bogatym doświadczeniu zawodowym, a także przez lata zdobywanej wiedzy, proponujemy Państwu szkolenia w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców. Przede wszystkim chodzi o kwestie kadrowe i prawne. Przy czym w ramach przeprowadzanych szkoleń proponujemy zarówno przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej, jak i wskazanie na elementy praktyczne, których znajomość pozwoli Państwu na bezproblemowe zatrudnienia cudzoziemców.
Współpracując z nami masz pewność, że los Twojej firmy oraz pracowników jest w rękach specjalistów.

Obsługa prawna

Dla pracodawców oferujemy usługę w postaci bieżącego monitorowania legalności pobytu i pracy zatrudnionych cudzoziemców. Podmiot powierzający pracę jest przez nasz zespół informowany z należytym wyprzedzeniem o konieczności rozpoczęcia procesu legalizacji pobytu czy też jego aktualizacji za pomocą 3 monitów rozłożonych w odpowiednim czasie, z uwzględnieniem okresu oczekiwania w urzędach. Wszystko po to, aby w sposób maksymalny wyeliminować działanie ad hoc, niwelując tym samym gwałtowność czynności. Również cudzoziemiec jest przez nas informowany o tym jakie dokumenty i na kiedy powinien przygotować. Nasz podmiot oferuje również sprawdzanie legalności pobytu pracy aktualnie zatrudnionych cudzoziemców. Pozwoli to Państwu uniknąć wysokich kar i innych pejoratywnych konsekwencji w przypadku nieprawidłowości dokumentacyjnych wykrytych podczas kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku podjęcia z nami współpracy pierwsza kontrola dokonywana jest nieodpłatnie. Jesteśmy po to, by pomóc – eliminować ryzyko nielegalnego zatrudniania, którego skutki z każdym działaniem legislacyjnym są coraz bardziej dotkliwe. Jesteśmy dla Państwa podmiotem, który aktywnie i rzetelnie działa – kontroluje, monituje, reaguje. Nasz monit w porównaniu do monitów organów państwowych niewiele kosztuje. Pracodawco – to się Tobie naprawdę kalkuluje.

 Pomoc prawna przedsiębiorcom

  • Kontrola zatrudnienia, legalność zatrudnienia pracowników,
  • Doradztwo prawne w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców,
  • Doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  • Reprezentacja przed organami administracji (Wojewoda Dolnośląski, Starosta – Urząd Pracy, Straż Graniczna).
  • Udział w postępowaniach kontrolnych przed Państwową Inspekcją Pracy (PiP) Strażą Graniczną (SG),
  • Sporządzanie odwołań od nałożonych kar (mandatów), w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudniania pracowników.
  • Sporządzanie opinii prawnych (outsourcing, agencja pracy tymczasowej).

 PAMIĘTAJ!

 Pracodawca, który nielegalnie zatrudnia cudzoziemca zgodnie z treścią ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy może zapłacić grzywnę w wysokości od 1000 do 30 000 zł. Jeżeli zatrudnienie nielegalnie cudzoziemca nastąpiła przy wprowadzeniu go w błąd wówczas jest to grzywna nie niższa niż 3000 zł.

 

 Odróżnić musimy nielegalne zatrudnienie cudzoziemca w kontekście nieuzyskania przez pracodawcę odpowiedniego zezwolenia , lub zarejestrowania oświadczenie o powierzeniu pracy od powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski.

 

Jeżeli pracodawca zatrudnię cudzoziemca, który nie ma prawa pobytu w Polsce ponosi surowe kary finansowe, a także jest zobowiązani do wypłaty należnych nielegalnie zatrudnionym przez nich cudzoziemcom zaległych wynagrodzeń, ustawodawca wprowadził w tym zakresie domniemanie istnienia stosunku pracy przez okres 3 miesięcy.

 

Korzystając z profesjonalnej pomocy naszych specjalistów minimalizujecie Państwo ryzyko związane z sankcjami finansowymi związanymi z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemców

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców przez Straż Graniczną i Państwową Inspekcję Pracy

Do przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce kompetencje mają następujące organy:

 

Straż Graniczna;

Państwowa Inspekcja Pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w zakresie własnych kompetencji,

W dobie wzmożonego wykorzystywania pracowników, których legalna praca w Polsce wymaga uzyskania przez pracodawcę dodatkowych dokumentów, wzmożone kontrole ze strony Straży granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy stały się normą.

 

W ramach przeprowadzanych kontroli pracodawca ma nie tylko obowiązki, ale również uprawnienia, z których bardzo często w ogóle nie korzysta, zapominając przy tym, że zarówno kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców dokonywana przez Straż Graniczną i Państwową Inspekcję Pracy to kontrola przeprowadzana przez organy administracji publicznej, które działają na podstawie przepisów prawa.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kontrahentów, oferujemy:

– Reprezentację i udział w ramach postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy i Straż Graniczną,

 – Sporządzanie środków zaskarżenia,

– Występowanie w postępowaniu Sadowym po skierowaniu wniosku o ukaranie.

 

Na Państwa życzenie sporządzamy także opinie prawne oraz stanowiska w zakresie legalności zatrudnienia pracowników w Państwa firmie.

Co nas wyróżnia?

<a name="co-nas-wyroznia"></a>

Wraz z naszymi profesjonalnymi partnerami stworzyliśmy usługę dla biznesu otwartego dla cudzoziemców. O ważkości prawidłowego zatrudnienia i uchybień z tym związanych nie trzeba nikogo przekonywać.

Oferujemy stałą, jak i doraźną pomoc prawną, stały kontakt, merytoryczne wsparcie, możliwość scedowania na nas obowiązków formalnych, w tym reprezentację przed organami administracji publicznej, poprawne ułożenie relacji pracownik – pracodawca.

Wszystko po to, aby legalne zatrudnienie cudzoziemca nie stanowiło jakiegokolwiek dylematu. Problematyka legalności zatrudnienia to tylko jeden z filarów kierowanej do Państwa oferty. Naszym Klientom zapewniamy bieżące doradztwo na każdym etapie rozwoju działalności. Oferujemy stałą współpracę, jak również doraźną opiekę prawną. Jest to możliwe dzięki naszym partnerom biznesowym – adwokatom i prawnikom, dającym gwarancje prawnego bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Profesjonalizm podmiotów gospodarczych zobowiązuje bowiem do profesjonalnego podejścia. To nas wyróżnia.

Ważne informacje

<a name="wazne-informacje"></a>
<a name="co-nas-wyroznia"></a>

Czy wiesz, że aby pracodawca mógł legalnie zatrudnić cudzoziemca musi:

UZYSKAĆ ZEZWOLENIE NA PRACE

Co do zasady zezwolenie na pracę jest wymagane, gdy cudzoziemiec podejmuje pracę w Polsce.

Przy czym zatrudnienie to może odbywać się zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej. Zezwolenie typu A wydawane jest na podstawie wniosku podmiotu zamierzającego zatrudnić cudzoziemca. Zezwolenia na pracę typu A wydaje Wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Zezwolenie na pracę wydawane jest na maksymalnie 3 letni okres i okres ten jest zawsze wskazany w treści zezwolenia na pracę. Istnieje możliwość przedłużenia zezwolenia na pracę.

ZAREJESTROWAĆ OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę̨ lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń́, jeżeli:

1) cudzoziemiec jest obywatelem REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUŚ, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY lub cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w zawodzie,

2) praca cudzoziemca nie jest związana z działalności, dla której znamienne jest uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową,

3) okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń́ wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą̨ łącznie nie dłużej niż̇ 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

UZYSKAĆ ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ

To nowy rodzaj zezwoleń na pracę skierowany do tych sektorów działalności, gdzie produkcja, a tym samym popyt na siłę roboczą zwiększa się w określonych okresach roku. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy zamierzającego powierzyć pracę cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenie udziela się na okres do 8 miesięcy.