Zalegalizuj swój pobyt

Dokumenty i zaświadczenia

<a name="oferta"></a>

Pomożemy Ci uzyskać:

 • Zezwolenie na pracę
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 • Zezwolenie na pobyt stały
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną
 • Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia stacjonarne lub doktoranckie
 • Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na naukę (studnia zaoczne i wieczorowe)
 • Uzyskać polskie obywatelstwo,
 • Uzyskać status uchodźcy, skorzystać z ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • Uzyskać zgodę na pobyt tolerowany

 

Ponadto pomożemy Ci w:

 • Udzieleniu bądź przedłużeniu wizy Schengen lub krajowej,
 • Przedłużeniu okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego,
 • Wydaniu polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego Dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, karty pobytu,
 • Rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
 • Dokonaniu wpisu do ewidencji zaproszeń ułatwiających wyrobienie wizy.

 

Przygotowujemy i reprezentujemy naszych klientów w zakresie:

 • Pozostawienia decyzji o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy bez rozpoznania.
 • Odwołanie od decyzji Wojewody w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt.

Oferta

<a name="#oferta"></a>

Nauka

<a name="nauka"></a>

Coraz więcej młodych cudzoziemców decyduje się na przyjazd do Polski w związku z chęcią kształcenia. Jest to wystarczająca przesłanka do tego, aby móc zalegalizować pobyt i nie tylko. Ustawodawstwo polskie z każdą kolejną legislacyjną zmianą poszerza katalog immanentnie powiązanych z tym prerogatyw. I tak student zza granicy prawidłowo legalizujący swój pobyt uzyskuje możliwość rozpoczęcia pracy tylko z tej przyczyny. Ci wszyscy natomiast, którzy kształcenia w Polsce nie traktują wyłącznie epizodycznie, a po zakończeniu nauki zamierzają pozostać tutaj na dłużej, winni od samego początku starać się o legalizację pobytu w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy. To tylko ogólny zarys możliwości. Zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, że młodzi ludzie opuszczający rodziny nie posiadają wystarczającej świadomości prawnej, w szczególności obowiązującej na terenie obcego państwa. Tym samym Legal Solution oferuje wielopłaszczyznową opiekę merytoryczno-prawną umożliwiającą pełną asymilację w Polsce, nie kończącą się na uzyskaniu legalnej podstawy pobytowej. Doradzamy, kierujemy, działamy – tak aby młody wiek, ignorancja prawna, bariera kulturo językowa nie stanowiła jakiejkolwiek przeszkody, jak również zachęty do nadużyć ze strony pracodawców, kontrahentów czy też urzędów.

– zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia stacjonarne lub doktoranckie,

– zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na naukę (studnia zaoczne i wieczorowe).

Pobyt

<a name="pobyt"></a>

Jako kancelaria prawna z siedzibami we Wrocławiu i Warszawie wyspecjalizowana w obsłudze zatrudniania cudzoziemców doskonale wiemy, że problematyka legalizacji pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to coraz głośniejszy temat. Ustawodawca wprowadza szereg zasad, których wypełnienie powoduje, że wspomniana procedura przed Wojewodą przebiega sprawnie oraz bezproblemowo. Legal Solution z Wrocławia i Warszawy proponuje zatem wieloaspektowość działania na podstawie bogatych doświadczeń w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców (zarówno obywateli obszaru UE, jak i obywateli Państw spoza UE).

Oferujemy pomoc w legalizacji pobytu na etapie pierwszego wjazdu do Polski, kontynuacji pobytu, problemów związanych z koniecznością opuszczenia kraju, merytoryką podstaw legalizujących pobyt – nie tylko z uwagi na pracę. Gwarantujemy stałość kontaktu z przydzielonym – z zespołu doradców i partnerów – Opiekunem Klienta, idee dostosowane do konkretnego przypadku, wiedzę, bieżącą znajomość zmian legislacyjnych, doświadczenie oraz zaangażowanie w każdą sprawę. Znajomość realiów postępowania przed odpowiednim urzędem przekłada się szybkość reagowania, a wypracowane, skuteczne metody współpracy, przejrzyście i jednoznacznie określają honorarium.

Procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie musi wiązać się z kłopotami. Mając odpowiednią wiedzą merytoryczną z zakresu prawa administracyjnego, w tym przede wszystkim ustawy o cudzoziemcach, gwarantujemy szybkie, a także sprawne przeprowadzenie tego procesu. Wieloletnie doświadczenie, zdobyte przede wszystkim poprzez współpracę z urzędami oraz innymi instytucjami, jest zapewnieniem rzetelnej, sprawnie udzielonej pomocy.

Proponujemy udział w postępowaniach w zakresie otrzymania:

 • zezwolenia na pobyt czasowy do 3 miesięcy – cudzoziemcy pochodzący z państw spoza Unii Europejskiej w zasadzie nie muszą spełniać dodatkowych warunków, aby legalnie przebywać na terytorium RP przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy; warunkami koniecznym są posiadanie paszportu i ważnej wizy; cudzoziemiec może przebywać przez okres nie dłuższy niż wskazany w wizie; wielu przypadkach dokument ten wydawany jest na okres krótszy niż 3 miesiące,

 • pobyt powyżej 3 miesięcy – chcąc przebywać na terytorium RP dłużej niż 3 miesiące, cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony; uzyskanie tego dokumentu będzie możliwe, jeśli obcokrajowiec uzasadni swoją potrzebę przebywania w Polsce przez okres dłuższy; najczęściej przytaczanymi uzasadnieniami są posiadanie zezwolenia na pracę sezonową w Polsce, oświadczenie pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy, prowadzenie działalności gospodarczej lub podjęcie studiów wyższych,

 • pobyt stały – legalizacja pobytu cudzoziemców na czas nieoznaczony wymaga uzyskania zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. Zapraszamy też do osobistego spotkania w naszych oddziałach w Zgorzelcu lub we Wrocławiu. Jako kancelaria biegła w prawie imigracyjnym jesteśmy profesjonalistami na każdym etapie współpracy. Nasi specjaliści oferują Państwu kompleksowe oraz rzetelne wsparcie na każdym etapie postępowania w zakresie legalizacji pobytu:

 • czasowego i wydania karty czasowego pobytu,

 • stałego i wydania karty stałego pobytu,

 • rezydenta długoterminowego UE i wydania karty stałego pobytu.

Ponadto pomożemy w:

 • udzieleniu bądź przedłużeniu wizy Schengen lub krajowej,

 • przedłużeniu okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego,

 • wydaniu polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, karty pobytu,

 • rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,

 • dokonaniu wpisu do ewidencji zaproszeń ułatwiających wyrobienie wizy.

Praca

<a name="praca"></a>
Zatrudnianie cudzoziemców, a przede wszystkim czynny udział w postępowaniach związanych z legalizacją ich pobytu, to usługi, które świadczymy zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i przedsiębiorców, którzy zatrudniają lub zamierzają zatrudniać cudzoziemców. Kompleksowa obsługa związana z tematyką legalnej pracy cudzoziemców jest – w dobie swobodnego przepływu osób i kapitału coraz częściej poszukiwana. Szczególny nacisk kładziemy na kwestie związane z prawidłową organizacją procesu zatrudniania cudzoziemców przez pracodawców krajowych. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje również pomoc udzielaną osobom fizycznym w postępowaniach przed właściwymi organami administracji. Wnikliwie analizujemy sytuację prawną klienta i na tej podstawie proponujemy odpowiednie rozwiązania. Reprezentujemy klienta przed organami administracji publicznej, a także pomagamy uporządkować stosunki pracownicze w firmach zatrudniających cudzoziemców.

Porady prawne

<a name="porady_prawne"></a>

Dzięki stałej współpracy z adwokatami oraz prawnikami wszelkich specjalności jesteśmy także do Państwa dyspozycji w zakresie bieżącego doradztwa prawnego. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy przy zakupie nieruchomości, rejestracji aktów urodzeń, małżeństw, zgonu, zameldowania, opinii na temat podpisanej umowy najmu lokalu, a także w sprawach rozwodowych, opieki nad dziećmi, Nasi prawnicy wybiorą dla Państwa najlepsze rozwiązanie.

Nie zwlekaj zadzwoń lub umów się na konsultację!

Pamiętaj polskie prawo także na Ciebie nakłada obowiązek jego przestrzegania i respektowania, bez względu na narodowość.

Cofnięcie zakazu wjazdu na terytorium RP

<a name="zakaz_wjazdu_RP"></a>

Cudzoziemiec nielegalnie przybywający na terytorium RP (bez ważnego dokumentu podróży, który złożył wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy po terminie ważności wizy lub poprzedniej karty pobytu), a także nielegalnie pracujący na terytorium RP(pracodawca nie otrzymał zezwolenia na pracę, lub nie zarejestrował oświadczenia o powierzeniu pracy) narażony jest nie tylko na ukaranie grzywną w wysokości 1000 zł, ale również w stosunku do niego może zostać orzeczony nakaz opuszczenia RP i orzeczony zakaz  ponownego wjazdu na terytorium RP na okres od 3 miesięcy do 5 lat.

– W ramach oferowanych usług proponujemy Państwu udział w postępowaniach w zakresie nakazu opuszczenia kraju, a także sporządzaniu wniosków o uchylenia zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP.

– Pozostawienie decyzji o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy bez rozpoznania.

– Odwołanie od decyzji Wojewody w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy też do osobistego spotkania w naszych oddziałach w Zgorzelcu lub we Wrocławiu.

Jako kancelaria biegła w prawie imigracyjnym jesteśmy profesjonalistami na każdym etapie współpracy. Nasi specjaliści oferują Państwu kompleksowe oraz rzetelne wsparcie na każdym etapie postępowania w zakresie legalizacji pobytu.